Главная » Статьи » Общество, Политика

Как да гласуваме?
Кой има право да гласува?

Право да гласува има всеки български гражданин, който е навършил 18 години към изборния ден включително. Изисква се още през последните три месеца да е живял на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз; да не е поставен под запрещение, нито да изтърпяват наказание лишаване от свобода. Право на глас имат и чужденците, които имат статут на постоянно пребиваващите в страната и предварително са заявили желанието си да гласуват у нас.

Не забравяйте личната карта!

За да гласуваме, ние, разбира се, трябва да удостоверим самоличността си. Това става с лична карта или зелен паспорт (само за избирателите, родени до 31 декември 1931 г). Гражданите от друга държава - членка на ЕС, които са подали в срок декларация, че искат да гласуват, трябва да представят паспорт или лична карта и удостоверение за пребиваване у нас. Българин в чужбина пък удостоверява самоличността си с паспорт, а моряците на кораби под българско знаме - с моряшки паспорт.

Къде гласуваме?

Всеки избирател гласува по постоянен адрес. Пълнолетните ученици или студентите могат да гласуват и в населеното място, където се обучават, след представяне на документ за самоличност и надлежно заверена ученическа или студентска книжка. Избиратели с различен постоянен и настоящ адрес, могат да гласуват по настоящ адрес само ако предварително са заявили намеренията си.

Кога започва и кога приключва гласуването?

Гласуването за депутати за Европейският парламент започва в 6:00 часа на 7 юни (неделя) и ще приключи в 19:00 ч. същият ден. Когато в 19:00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19:00 ч.

В избирателната секция.

Гласуването се извършва в предназначени за тази цел изборни помещения. Пред изборното помещение се поставят образци от бюлетините за гласуване. В изборното помещение има кабини за гласуване, така че да се осигури тайната на вота.

В изборното помещение могат да присъстват кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели, журналисти и избиратели.

В “тъмната стаичка”.

В “тъмната стаичка” ще има 13 бюлетини на партии и коалиции. Бюлетините съдържат: наименованието на политическата сила и имената на кандидатите. В горният ляв ъгъл с увеличен и удебелен шрифт е отбелязан номерът на бюлетината. Върху нея има и малко квадратче за поставяне на знак, отразяващ предпочитанието (преференцията) на избирателя за конкретен кандидат; в това квадратче е изписан и поредният номер на кандидата в листата.

"Преференциално гласуване"

"Преференциално гласуване" е гласуване, при което избирателят може да изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която гласува. Предпочитанието се зачита и когато знакът в малкото квадратче пред името на кандидата излиза извън очертанията му без да засяга другите малки квадратчета. Когато бюлетината съдържа две или повече преференции, се приема, че тя не съдържа такива и гласът се смята, че е подаден само за избраната кандидатска листа.

Как се гласува?

Избирателят гласува, като: ако желае, поставя в едно от малките квадратчета срещу имената на кандидатите на избраната от него партия или коалиция знак, показващ по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

поставя в плика една бюлетина за избрана от него кандидатска листа и го затваря; излиза от кабината и пуска плика в избирателната кутия; полага подпис в избирателния списък. След гласуването избирателят получава обратно документа си за самоличност и напуска изборното помещение.

Избирателите с физически увреждания.

Когато избирателят е с физически или зрителни увреждания, които не му позволяват да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. Когато физическите или зрителните увреждания не позволяват на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал".

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не се разрешава на едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели. Член на комисията, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител. Не се разрешава гласуване извън изборното помещение. Забранява се изнасянето на пликове и бюлетини от избиратели извън изборното помещение. Забранява се още след попълване на бюлетината и преди пускането на плика в избирателната кутия избирателят да показва бюлетината си.

Какво да не правим?

Вписването в бюлетината на специални символи като букви и числа, както и поставянето в плика на други предмети, освен бюлетината, които позволяват да се разкрие самоличността на избирателя, правят гласа недействителен.

Кого не допускат в изборното помещение?

Не се допускат в изборното помещение лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Въоръжени лица също не се допускат в изборното помещение.


Источник: http://moreto.net/novini.php?n=47791
Категория: Общество, Политика | Добавил: jivi (06.06.2009)
Просмотров: 555 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]